การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบาย
เป้าหมาย
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมของโรงเรียน
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
เกี่ยวกับแผนกอนุบาล
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับหลักศานาที่ตนเองนับถือ ดังปรัชญาของโรงเรียน ซึ่งมาจากภาษาลาติน OLA ET LABOLA แปลว่าจัอธิฐานและลงมือทำงาน แผนกอนุบาลมีจุดมุ่งหมาย/นโยบายในการจัดการเรียน ดังนี้ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนบรรยากาศแห่งการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรม ของศาสนา ที่ตนเองนับถือ พัฒนาคุณภาพและความรู้ของเด็กโดยมุ่งเน้นการเอาใจใส่และช่วย เหลือรวมทั้งให้โอกาสเด็ก ในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมไทย ภายใต้บริบทและสังคมที่เด็ก อาศัยอยู่ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน ชุมชนและโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการศึกษา >>อ่านต่อ
ดาวเด่นอนุบาล
ผู้ปกครองเครือข่ายอนุบาล
 
 
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ด้านต่างๆของผู้เรียน
   
   
   
 
 
     
2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-77 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster