การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
1111ทางโรงเรียนดำเนินการเตรียมเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศและของอาเซียน โดยดำเนินการ บูรนาการกิจกรรมลงในสาระที่ควรเรียนรู้ทั้ง 4 สาระ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก /เรื่องเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก /ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆรอบตัว ซึ่งได้ดำเนินการบูรณาการ ในกิจกรรมหลักตามตารางประจำวัน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาเซียนให้กับนักเรียนภาคเรียนละ 4 ครั้ง โดยดำเนินการจัดให้กับ นักเรียนตั้งแต่ละดับชั้นอนุบาล 2-3 ครั้งละ 40 นาที โดยมีหัวข้อง ในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ความหมายและสัญลักษณ์อาเซียน ธงอาเซียน และธงชาติสมาชิกในประเทศอาเซียน เพลงอาเซียน ดอกไม้ สัตว์ประจำชาติ อาหารประจำชาติ ฯลฯ
2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-77 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster