การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
1111การใช้คอมพิวเตอร์ในเด็กนั้นคอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่เด็กสามารถ มีปฏิกริยา โต้ตอบ ได้ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น และในขณะที่เด็กมีการปฏิสัมพันธ์ ( Interactive learning )ในการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ เด็กสามารถควบคุมการเรียนรู้ ในขณะเรียนด้วยตนเอง ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน ในการเรียนรู้ และในการเรียนใน ระดับอนุบาล เด็กๆ จะได้เรียนรู้จาก ซอฟแวร์ทางการศึกษาที่มีความยากง่าย แตกต่าง กันไป ตามระดับความสามารถของเด็กแต่ละวัย ซึ่งในขณะที่เรียน ครูสามารถสังเกต ถึงพัฒนาการของเด็กว่าเด็กคิดอย่างไร วางแผนอย่างไร ได้จากขณะที่เด็กกำลังเรียนร ู้จากคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์จัดกิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2และ 3 สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
11111. ปลูกฝังให้เด็กรักการเรียนรู้ คิดค้นหาคำตอบ ด้วยความสนุกสนาน ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในเนื้อหาการเรียนรู้ต่างที่เกี่ยวข้องกับวัยปละพัฒนาการของเด็ก
11112. ส่งเสริมให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์ในการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะง่ายๆ การวาดภาพ การปะติดภาพเป็นเรื่องราวต่างๆที่เด็กสนใจ
11113. ส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยี และรักการเรียนรู้
2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-77 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster