หน้าหลัก | การจัดการศึกษา | กิจกรรมเสริมหลักสูตร | การสมัคร -ระเบียบการ | กิจกรรมของโรงเรียน |ผู้ปกครองเครือข่าย | ประชาสัมพันธ์ | ปฏิทินโรงเรียน | ติดต่อ
การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
กิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ
1111สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นผู้ที่มีทักษะทางด้าน ภาษาจะ สามารถใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างมีความสุข ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลก ที่ใช้ใน การแสวงหา ความรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัวและปัจจุบันประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งของสมาชิกกลุ่มอาเซียน จึงมีความจำเป็น ที่สมาชิกภายในประเทศ จะต้องมีพื้นฐาน ความรู้ทางภาษา อังกฤษที่เข้มข้นมากขึ้นสามารถ พูดคุยสื่อสาร โดยใช้ภาษา อังกฤษโดยมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา ดังนี้
11111. เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
11112. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อรองรับการเป็น สมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน
11113. ส่งเสริมทักษะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้กับนักเรียน เพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

 

2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-77 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster