การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
กิจกรรมดนตรี การเล่นเครื่องดนตรี คีย์บอร์ดี
 
111โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางดนตรีจากบริษัท CMG (Children Music Group ) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม ทักษะทางด้านดนตรีเพื่อพัฒนาสมอง เพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียน ทางด้านสติปัญญา อารมณ์ - จิตใจ และสังคม โดยจัดให้กับนักเรียน ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล3 มีเป้าหมายในการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน ดังนี้
1111. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางดนตรีกับเครื่องดนตรีจริง
1112. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในเรื่องการฟังจังหวะ และฝึกการแยกประสาทสัมผัส
1113. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านสติปัญญา อารมณ์ - จิตใจ และ สังคมอย่างเหมาะสมตามวัย
1114. นักเรียนเกิดสมาธิในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้น
ระยะเวลาในการเรียนรู้
111จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคีย์บอร์ดให้กับนักเรียน 18 สัปดาห์ ต่อภาคเรียน ในหนึ่งสัปดาห์นักเรียนจะเรียนคีย์บอร์ด 1 คาบเรียน / สัปดาห์ กับครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยโดยตรง
2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-77 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster