การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล-มัธยม ศึกษาปีที่3โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้รับ การศึกษาควบคู่ไปกับหลักศานา ที่ตนเอง นับถือ ดังปรัชญาของโรงเรียน ซึ่งมาจากภาษาลาติน OLA et LABOLA แปลว่าจ'ธิฐานและลงมือทำงาน
แผนกอนุบาลมีจุดมุ่งหมาย/นโยบาย ในการจัดการเรียน ดังนี้ คือ
1. รักและรับใช้ นักเรียนรู้จักแบ่งปัน ภูมิใจในสถาบัน ของตนเอง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ใฝ่เรียนรู้ นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความสามารถตามความสนใจ พัฒนาความรู้เป็นผลงานได
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.. มีวินัยในตนเอง นักเรียนตรงต่อเวลาและปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ของโรงเรียนได้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ความสุภาพอ่อนโยน นักเรียนมีสัมมาคารวะ มีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เด็กโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของ โรงเรียนดังนี้
1. รักและรับใช้นักเรียนรู้จักแบ่งปันภูมิใจในสถาบันของตนเอง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
----------------------------------------------------------------------------------
2.ใฝ่เรียนรู้นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความสามารถตามความสนใจพัฒนาความรู้เป็นผลงานได้
-----------------------------------------------------------------------------------
3.มีวินัยในตนเองนักเรียนตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของโรงเรียนได้
-----------------------------------------------------------------------------------
4.ความสุภาพอ่อนโยนนักเรียนมีสัมมาคารวะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคล รอบข้าง
-----------------------------------------------------------------------------------
5. รักษ์ความเป็นไทย นักเรียนรักและเคารพในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
--------------------------------------------------------------------------------
6. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-77 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster