การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
TEAME WORK
 
 
 
 
 
 
ครูวรวีร์ พลายละหาร
ครูดุษดี แจ่มทิม
ครูพอใจ กิจเครือ
 
 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ แผนกอนุบาล
  หัวหน้ากลมุ่งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
  หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
             
 
คณะครูระดับอนุบาล
 
 
ครูพรรณทิพย์ รอดธานี
ครูบุญตา นัทธีศรี
ครูนงนุช สรวงสิงห์
 
 
ครูณัฐพร กิจเจริญ
ครูสายสุรีย์ กลัดกลีบ
ครูหนูเวียง บุญเชิญ
 
 
ครูสุรีย์ วงศ์นาญาติ
ครูฐานิฎฐ์ อินขำ
ครูสุวรรณา ศรีจารุพฤกษ์
 
 
ครูนันทวัน บุญเรือง
ครูอภิชยา พลเยี่ยม
ครูสุทธิมาลย์ เจริญผล
 
 
ครูเบญจวรรณ เดชอุดม
ครูณัฐวลี เหมือนจันทร์เชย
ครูนันทา ลาอาภัย
 
 
ครูสุดารัตน์ อัมเรศ
ครูกัลยกร ทรัพย์ภิวัฒน์
ครูสุภาพร เจียระวาณิชย์
 
 
ครูสุริน เจริญแสง
ครูประภัสสร ทิพย์ไสยาสน์
ครูปิยะมาศ วงศอนันต์
 
 
ครูพรทิพย์ นิลประพฤติ
ครูทัชชญา แช่มวงษ์
ครูนภาพร แสงแก้ว
 
 
ครูศิริวรรณ พลายเล็ก
ครูศิริไร ถนอมผล
ครูนัยนา น้ำสมบูรณ์
 
 
ครูสุดารัตน์ แซ่เตียว
ครูรุ่งทิพย์ กิตติชนะชัย
ครูสุนิษา การะเวก
 
 
ครูวราภรณื ชมภูหมุด
ครูปทิตตา มิ่งขวัญ
ครูสิรินันท์ วงษ์ประเสริฐ
             
 
 
ครูบุศรินทร์ คงตระกูลชัยเดช
ครูปรียานุช พงษ์หัตภาศิลปื
ครูศิริลักษณ์ อรรถศิริ
 
เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยง
 
 
ม.ูธรัญญา แซ่เฮ้ง
ม.เสงี่ยม เก้าลิ้ม
ม.พิชามญชุ์ กิจเต่ง
 
 
ม.ปารวี ตั้งภัทรกุล
ม.นภาพร เกี้ยงบางยาง
ม.เปล่งศรี ตะโกจีน
 
 
ม.พนาวรรณ ย้อมแอ่ย
ม.รัชนิดา หุ่นนอก
ม.ลักษมี วณิชยาพันธุ์
 
 
ม.นฤนาท โนนศรีโคตร
ม.กันทะนีย์ ตาคุ
ม.สุพรรณี วราเอกศิริ
 
 
ม.ศลิษา โต๊ะวิจิตร
ม.พิชญา รุ่งประชา
ม.พัชนันท์ พยุง
 
 
ม.นิตยา เอี่ยมปรีชา
ม.กรรธิมา พานิชนก
ม.กนิษฐา ตั๊งสมบูรณ์
 
 
ม.อรทัย แสงสว่าง
ม.อภิฤดี โพธิ์ขาว
ม.สมหญิง พุ่มภักดี
 
 
ม.นฤนาท โนนศรีโคตร
ม.สุทธิชา สุวรรณประสิทธิ์
ม.บัวตอง ทุมเสน
 
 
ม.ณาฏณภางค์ วงศาโรจน์
ม.ประคองศรี วิเศษชาติ
ม.ชมพูรัตน์ ใจมั่น
 
ENGLISH TEACHER
 
 
Mrs. Joy Paza
Miss Flodie Lou Langot
Miss Kristine Nave
 
 
 
Mr. Eleazer Esplequ
Miss Irein M. Dumlao
Miss Iris Doreen Pamisaran Cabio
 
 
 
 
Miss Kendyl Van Dresar
Miss Morgan Brena Johns
Mr. Mark Anthony H. Calipes
 
             
2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-77 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster