หน้าหลัก | การจัดการศึกษา | กิจกรรมเสริมหลักสูตร | การสมัคร -ระเบียบการ | กิจกรรมของโรงเรียน |ผู้ปกครองเครือข่าย | ประชาสัมพันธ์ | ปฏิทินโรงเรียน | ติดต่อ
การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
กิกจรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรม-โครงการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อส่งเสรีิมศักยภาพให้กับผู้เรียนในรูปแบบกิจกรรม -โครงการ โดยทางแผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้กับเด็กดังนี้
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โครงการเด็กดีศรียอแซฟ
โครงการก้าวหน้าวิชาการ
โครงการหนูน้อยชวนรักษโลก
โครงการเรียนฟรี 15 ปี
โครงการเรียนรู้สู่ชุมชน
โครงการภาคฤดูร้อน
  อีกทั้งกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกอีกมากมาย
  ติดตามชมภาพกิจกรรมได้ที่ .......คลื๊ก
 
2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-77 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster