หน้าหลัก | การจัดการศึกษา | กิจกรรมเสริมหลักสูตร | การสมัคร -ระเบียบการ | กิจกรรมของโรงเรียน |ผู้ปกครองเครือข่าย | ประชาสัมพันธ์ | ปฏิทินโรงเรียน | ติดต่อ
การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล บุคลากร มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครูผู้เรียนโดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการ และเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ทักษะทางภาษา มุ่งสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ปรัชญาของโรงเรียน
OLA et LABOLA แปลว่า จงอธิฐาน และ ลงมือทำงาน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
HAPPY มีความสุข =เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุข
2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-77 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster