การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
นโยบายของโรงเรียน
1. ปลูกฝังบุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณธรรม-จริยธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนามีความสามัคคี รู้จักรักและรับใช้ ภาคภูมิใจในสถาบัน อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ส่งเสริมบุคลากรและผู้เรียน ให้มีนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาของรัฐ มีผลงานเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ และต่างประเทศ
4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นเหมาะสมกับผู้เรียน และ ความต้องการของชุมชน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ
5. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการศึกษา
7. จัดระบบโครงสร้างการบริหารงาน เน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และนิเทศติดตาม เพื่อให้การบริหารงานเกิดผลอย่าง มีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การให้บริการ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และจิตสำนึกในจรรยาบรรณ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
9. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
10. เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อชุมชนในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
 
2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-77 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster