หน้าหลัก | การจัดการศึกษา | กิจกรรมเสริมหลักสูตร | การสมัคร -ระเบียบการ | กิจกรรมของโรงเรียน |ผู้ปกครองเครือข่าย | ประชาสัมพันธ์ | ปฏิทินโรงเรียน | ติดต่อ
การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
หลักสูตรการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
11โรงเรียนยอแซปอุปถัมภ์ แผนกอนุบาล มีหลักสูตรการสอนที่ปลูกฝังให้เด็ก รู้จักดูแลสุขภาพและสุขอนามัย รักษาความปลอดภัย พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กได้เหมาะสมตามวัยส่งเสริม ให้เด็กได้แสดง ออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและความเชื่อมั่นในตนเอง ขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ มีโอกาส ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่ง แวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรม ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การทำงานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เหมาะสมตามวัยสนับสนุนให้นักเรียนได้รับรู้ และเรียนรู้ สิ่งต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจำแนกและเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่ /ระยะ)และเวลาได้อย่าง เหมาะสมตาม
ระดับเตรียมอนุบาลการจัดประสบการณ์ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2-3 ปี ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดในรูปกิจกรรมบูรณาการ โดยผ่าน กิจกรรมหลัก6 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ได้พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน เน้นการดูแลช่วยเหลือตนเองในชีวิตปนะจำวัน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
1ระดับอนุบาล1-3 การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดในรูปกิจกรรมบูรณาการ โดยผ่าน กิจกรรมหลัก6 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ได้พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน นอกจากนี้โรงเรียนได้นำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการ จัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ นวัตกรรมที่นำมาใช้จัดประสบการณ์ ์ให้กับผู้เรียนมีดังนี้คือ
หลักสูตร INTENSIVE จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีครูประจำชั้นเป็นครูไทย การเรียนการสอนเน้นพัฒนาการด้านต่างๆตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 เด็กจะได้เรียนกับครูต่างชาติ 5 คาบต่อสัปดาห์ จำนวนนวนนักเรียน 35-40 : ห้องเรียน คลิ๊กชมภาพกิจกรรม
หลักสูตร KEEC จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนเน้นพัฒนาการด้านต่างๆ ตาม หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 มีครูประจำชั้นเป็นครูต่างชาติและครูไทย พี่เลี้ยง 1 คน อัตราส่วนจำนวนนักเรียน 25-30 ต่อ1 ห้องเรียน คลิ๊กชมภาพกิจกรรม
 
นวัตกรรมการสอน การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) คือ การศึกษาสืบค้นลงลึกในเรื่องที่เด็กสนใจหรือทั้งผู้สอน และเด็กสนใจ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มโครงการ ระยะพัฒนาโครงการ และระยะสรุปโครงการ ซึ่งในแต่ละระยะจะประกอบด้วย การอภิปราย การออกภาคสนาม การสืบค้น การนำเสนอ และจัดแสดง โดยโรงเรียนกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมภาคเรียนละ 1 ครั้ง
1นวัตกรรมการสอนการสอนภาษาโดยรวม / ธรรมชาติ (Whole Language) เป็นนวัตกรรมที่ทางโรงเรียนนำมาใช้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้กับผู้เรียน โดยครูผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และมีการจัดบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา เช่น การจัดบอร์ด ป้ายนิเทศ การจัดมุม การตกแต่งห้องเรียน และการจัดกิจกรรมภายในและภายนอก ห้องเรียน
3.นวัตกรรมการสอน .การสอนแบบ JS STORY KIDS
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนนำมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา
กระบวนการคิด จินตนาการและคุณธรรมจริยธรรม ผ่านเรื่องราวในนิทานที่เด็กๆสนใจ
2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-77 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster