การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เน้นความสุข ( Happy ) และการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ผู้เรียนมความสุขควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ในรูปแบบการบูรณาการ พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเหมาะสมกับวัยตามจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก
ทางโรงเรียนจึงได จึงได้จัดประสบการณ์ต่างๆ ที่จะปลูกฝังเจตคติที่ดีในการเรียน การทำงานร่วมกับผู้อื่น พัฒนากระบวนการคิด การสังเกตการ การช่วยหลือตนเอง รวมทั้งปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในด้านความเมตตา ความรับผิดชอบ ช่วยเหลือแบ่งปันความรักแก่ผู้อื่น หล่อหลอมเพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะดังนี้

1.มีคุณธรรม ความรัก ความเมตตา ความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

2.คิดเป็น มีทักษะการคิดเบื้องต้นและการคิดอย่างเป็นกระบวนการ
3. ทำเป็น ฝึกให้รู้วิธีแสวงหาความรู้ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และสัมพันธ์กัน
4. แก้ปัญหาผ่านการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ตารางกิจกรรมประจำวัน
7.30 - 8.00 น.
รับเด็ก
8.00 - 8.30 น.
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ สนทนา และอบรม
8.30 - 9.00 น.
ตรวจสุขภาพ เข้าห้องน้ำ
9.00 - 9.20 น.
การเคลื่อนไหวและจังหวะ
9.20 - 9.40 น.
ดื่มนม
9.40 - 10.30 น.
กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี
10.30 - 11.00 น.
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
11.00 - 11.30 น.
กิจกรรมกลางแจ้ง
11.30 - 12.00 น.
พักผ่อนรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 - 14.00 น.
นอนพักผ่อน
14.00 - 14.30 น.
เก็บที่นอน ดื่มนม
14.30 - 15.00 น.
เกมการศึกษา
14.30 - 15.30 น.
เตรียมตัวกลับบ้าน
     
2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-77 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster