หน้าหลัก | การจัดการศึกษา | กิจกรรมเสริมหลักสูตร | การสมัคร -ระเบียบการ | กิจกรรมของโรงเรียน |ผู้ปกครองเครือข่าย | ประชาสัมพันธ์ | ปฏิทินโรงเรียน | ติดต่อ
การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่
รับนักเรียน ชาย - หญิง
เตรียมอนุบาล อายุ 2 ปีบริบูรณ์
อนุบาล 1 อายุ 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคเรียน ( อายุครบเกณฑ์ก่อน 17 พฤษภาคม )
วันเวลาในการรับสมัคร
ขายใบสมัคร เดือนกรกฎาคม ประเมินพัฒนาการ ต้นเดือนกันยายน
 
หลักฐานการสมัคร
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
ใบเกิด (สูติบัตร) ของนักเรียน นำตัวจริงมาแสดง พร้อมสำเนา 1 ใบ (เฉพาะอนุบาล 1)
สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา-มารดา ผู้สมัคร หลักฐานเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
สำเนาใบศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนที่เป็นคาทอลิก)
ใบรับรองความเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิมหรือใบรับรองผลการเรียน กรณี
 
(นักเรียนที่เข้าแทรกระหว่างชั้น ระดับอนุบาล 2-3 )
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตร INTENSIVE ENGLISH COURSE เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ 5 คาบต่อสัปดาห์
หลักสูตร EXTAR INTENSIVEENGLISH COURSE ครูประจำชั้นเปฌนครูต่างชาติ เรียนภาษาอังกฤษฌพิ่มเติมกับเจ้าของภาษา จำนวน 5 คาบ ต่อสัปดาห์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
(02) 429-7171-77 Fax 02-4297180 ต่อ 143 (แผนกอนุบาล)
   
 

2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-7 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster