การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
 
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
 
จากการศึกษาดูงานปีการศึกษา 2555 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการ จัดสร้างห้องส่งเสริมและพัฒนาการเรียน รู้ยึดหลักปรัชญาและหลักการสอนของมอนเตสซอรี่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
1111. ส่งเสริมให้เด็กได้รับการยอมรับนับถือ เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีของผู้อื่น และเรียนรู้ตามความสามารถและความต้องการตามธรรม ชาติของเด็ก
1112. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีสมาธิ สงบ และระเบียบวินัย ในตนเอง
1113. ส่งเสริมการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5
1114. ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่ได้ตระเตรียม เอาไว้อย่างมีจุดหมาย เด็กมีอิสระจากการควบคุมของผู้ใหญ่ โดยได้เรียนรู้ตามความคิดของตนเอง
แก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง โดยมีคุณครูดูแลช่วยเหลือ
111แนวทางการจัดกิจกรรม ดำเนินการให้นักเรียนเข้า เรียนรู้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที คุณครูประชั้นเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม
2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-77 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster