หน้าหลัก | การจัดการศึกษา | กิจกรรมเสริมหลักสูตร | การสมัคร -ระเบียบการ | กิจกรรมของโรงเรียน |ผู้ปกครองเครือข่าย | ประชาสัมพันธ์ | ปฏิทินโรงเรียน | ติดต่อ
การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
กิจกรรมว่ายน้ำ
1111โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวิชาว่ายน้ำ สำหรับนักเรียนปฐมวัย เพื่อส่งเสริมทักษะขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียน โดยการมีการจัดในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็ก ได้เรียน เล่น สำรวจ ฝึกหัด แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยครูมีบทบาทในการเป็น ผู้จัดการเตรียมสภาพแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนรู้จักการปฏิบัติจริง การทำงานเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม เรียนรู้การ แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเองโดยอยู่ภายใต้ขององค์ความรู้ อาศัยประสบการณ์จริงและทำ ให้มีการพัฒนา กระบวนการวางแผนที่มีขั้นตอน โดยมีเนื้อหาสาระที่นำมาใช้ในการ จัดประสบการณ์ของวิชาว่ายน้ำสำหรับเด็ก ยึดความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
1.ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของร่างกาย 11รวมทั้งอวัยวะของร่างกายมีการประสานสัมพันธ์กัน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเคลื่อนไหว ได้คล่องแคล่ว สุขภาพสมบูรณ์
2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
3. เกิดการเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำได้ถูกต้อง
4. ฝึกการกล้าแสดงออก และการตัดสินใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง
5. ฝึกทักษะกระบวนการคิด และการเรียงลำดับเหตุการณ์
6. รู้จักการแก้ไขปัญหา
7. สามารถนำไปใช้ในชีวิติประจำวันไดในทางที่ถูกต้อง
8. ฝึกให้มีระเบียบวินัย มีความอดทน ภูมิใจในตนเอง

 
2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-77 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster