TabTopbar

  • รายละเอียดเพิ่มเติม : - กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์สามารถเข้าได้ตามลิงค์นี้ www.joseph.ac.th Read More
  •        มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจากทั่วโลก จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วมบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา     โดยในปีการศึกษาหน้า นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้รับทุนการศึกษา จาก เอเอฟเอส ประเทศไทย ร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี นับเป็น เอเอฟเอส รุ่นที่ 56 ปีคริสต์ศักราช 2017-2018 กลุ่มภาคพื้นทวีปใต้ ดังนี้ 1. นายธเนษฐ เจริญพานิชสันติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้ทุนไปศึกษา ณ ประเทศบราซิล 2. นายวัชภาสน์ อุไรรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้ทุนไปศึกษา ณ ประเทศอาร์เจนตินา   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนให้นักเรียนได้สัมผัสการเรียนรู้ในต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนจะได้เห็นโลกในมุมมองที่ต่างออกไป พำนักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ได้ใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ พบปะเพื่อน สังคมต่างชาติ เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภาษา และเป็นการวางรากฐานอนาคตที่ดีสืบไป Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
ServiceBanner
sornklin JSNEWS Statistics
SAR Download Webmail
Carlendar ChekTest GPS
Info Club Ask
Pattanakarn DownloadP system info


Info

View