TabTopbar

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Read More
 •        มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจากทั่วโลก จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วมบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา     โดยในปีการศึกษาหน้า นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้รับทุนการศึกษา จาก เอเอฟเอส ประเทศไทย ร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี นับเป็น เอเอฟเอส รุ่นที่ 56 ปีคริสต์ศักราช 2017-2018 กลุ่มภาคพื้นทวีปใต้ ดังนี้ 1. นายธเนษฐ เจริญพานิชสันติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้ทุนไปศึกษา ณ ประเทศบราซิล 2. นายวัชภาสน์ อุไรรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้ทุนไปศึกษา ณ ประเทศอาร์เจนตินา   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนให้นักเรียนได้สัมผัสการเรียนรู้ในต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนจะได้เห็นโลกในมุมมองที่ต่างออกไป พำนักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ได้ใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ พบปะเพื่อน สังคมต่างชาติ เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภาษา และเป็นการวางรากฐานอนาคตที่ดีสืบไป Read More
 •     รายละเอียดเพิ่มเติม : - กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์สามารถเข้าได้ตามลิงค์นี้ www.joseph.ac.th- ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครในรูปแบบไฟล์   Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
ServiceBanner
sornklin JSNEWS Statistics
SAR Download Webmail
Carlendar ChekTest GPS
Info Club Ask
Pattanakarn DownloadP system info


Info

View

TAB Activity

  View

JSSKYTAB

มอบวุฒิบัตร ม.6 รุ่นที่ 50 มอบวุฒิบัตร ม.6 รุ่นที่ 50
22 March, 2017

งานปิดกิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2559 งานปิดกิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2559
22 March, 2017

สัมภาษณ์ความรู้สึก ครูและนักเรียน ถึงนักเรียน ม.6 สัมภาษณ์ความรู้สึก ครูและนักเรียน ถึงนักเรียน ม.6
22 March, 2017

View