TabTopbar

27/8/63 “ภาษาวิวัฒน์ ภาษาวิบัติ ในช่วงโควิด”

09 ก.ย. 2563
36 times

เนื่องด้วยวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง เพื่อธำรงภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทย โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ดังนี้ การคัดลายมือ การตอบปัญหา การแต่งคำประพันธ์ การอ่านทำนองเสนาะ การเขียนเรียงความ และวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในการมอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563 ในหัวข้องาน “ภาษาวิวัฒน์ ภาษาวิบัติ ในช่วงโควิด” ณ ห้องประชุมทางเชื่อม อาคารยอห์น ที่ 23

2563 8 27 1

2563 8 27 2

2563 8 27 3

2563 8 27 4

2563 8 27 5

2563 8 27 6

2563 8 27 7

2563 8 27 8

2563 8 27 9

2563 8 27 10

2563 8 27 11

2563 8 27 12

2563 8 27 13

2563 8 27 14

2563 8 27 15

Rate this item
(0 votes)