TabTopbar

28/8/63 Professional Learning Community : PLC

09 ก.ย. 2563
334 times

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนยอแซฟบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community: PLC)” โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาในการแก้ปัญหาและการตอบความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อสนทนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมทางเชื่อมอาคารยอห์นที่ 23

2563 8 28 1

2563 8 28 2

2563 8 28 3

2563 8 28 4

2563 8 28 5

2563 8 28 6

2563 8 28 7

2563 8 28 8

2563 8 28 9

2563 8 28 10

2563 8 28 11

2563 8 28 12

2563 8 28 13

2563 8 28 14

2563 8 28 15

2563 8 28 16

 

Rate this item
(0 votes)