TabTopbar

31/8/63 พิธีลงนาม (MOU) และ (MOA)

09 ก.ย. 2563
194 times

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม โดยบาทหลวง สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดยทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานพัฒนาบุคลากร งานพัฒนานักเรียน บทบาทและคุณปการของการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้จำเป็นต้องอาศัยการระดมทรัพยากร ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร และองค์ความรู้ในทุกด้านตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรในวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จึงได้จัดทำบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือฉบับนี้ขึ้น ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

2563 8 31 1

2563 8 31 2

2563 8 31 3

2563 8 31 4

2563 8 31 5

2563 8 31 6

2563 8 31 7

2563 8 31 8

Rate this item
(0 votes)