TabTopbar

8/9/63 การตรวจความพร้อมขอใช้อาคารเรียน

09 ก.ย. 2563
35 times

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย
***1. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการ
***2. นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ
***3. นางสาวสุนีย์ ตระกูลโอสถ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
***4. นางรัชนก บรมสถิตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
***5. นางพัชรวรรณ รัฐขจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
***6. นางสาวนฤศนันท์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
เพื่อตรวจความพร้อมของรายการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้งการใช้อาคารเรียน โดยมี บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ทางโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ในการให้ข้อมูล ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสันตะมารี

2563 9 8 1

2563 9 8 2

2563 9 8 3

2563 9 8 4

2563 9 8 5

2563 9 8 6

2563 9 8 7

2563 9 8 8

2563 9 8 9

2563 9 8 10

2563 9 8 11

2563 9 8 12

 

Rate this item
(1 Vote)