TabTopbar

16/11/63 บรรยากาศการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ม.1-3

17 พ.ย. 2563
141 times

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 – 17.00 น. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเรียนรู้วิชาลูกเสือ – เนตรนารีเพิ่มเติม ฝึกการเป็นผู้นำ ปฏิบัติตนให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

16 11 63 1

16 11 63 2

16 11 63 3

16 11 63 4

16 11 63 5

16 11 63 6

16 11 63 7

16 11 63 8

16 11 63 9

16 11 63 10

16 11 63 11

16 11 63 12

16 11 63 13

16 11 63 14

16 11 63 15

16 11 63 16

16 11 63 17

16 11 63 18

16 11 63 19

16 11 63 20

16 11 63 21

16 11 63 22

 

Rate this item
(0 votes)