TabTopbar

17/11/63 บรรยากาศการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ป.4-6

18 พ.ย. 2563
99 times

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 – 17.00 น. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเรียนรู้วิชาลูกเสือ – เนตรนารีเพิ่มเติม ฝึกการเป็นผู้นำ ปฏิบัติตนให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

17 11 63 1

17 11 63 2

17 11 63 3

17 11 63 4

17 11 63 5

17 11 63 6

17 11 63 7

17 11 63 8

17 11 63 9

17 11 63 10

17 11 63 11

17 11 63 12

17 11 63 13

17 11 63 14

17 11 63 15

17 11 63 16

17 11 63 17

17 11 63 18

17 11 63 19

17 11 63 20

17 11 63 21

17 11 63 22

Rate this item
(0 votes)