TabTopbar

18/11/63 Day Camp ลูกเสือ–เนตรนารีสำรอง ป.1-3

19 พ.ย. 2563
68 times

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 – 17.00 น. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดกิจกรรม Day Camp เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเรียนรู้วิชาลูกเสือ – เนตรนารีเพิ่มเติม ฝึกการเป็นผู้นำ ปฏิบัติตนให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

18 11 63 1

18 11 63 2

18 11 63 3

18 11 63 4

18 11 63 5

18 11 63 6

18 11 63 7

18 11 63 8

18 11 63 9

18 11 63 10

18 11 63 11

18 11 63 12

18 11 63 13

18 11 63 14

18 11 63 15

18 11 63 16

18 11 63 17

18 11 63 18

18 11 63 19

18 11 63 20

18 11 63 21

18 11 63 22

Rate this item
(0 votes)