TabTopbar

21-22/11/63 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568

23 พ.ย. 2563
80 times

วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก และหัวหน้างาน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

21 11 63 1

21 11 63 2

21 11 63 3

21 11 63 4

21 11 63 5

21 11 63 6

Rate this item
(0 votes)