TabTopbar

29/12/64 นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 2/2564

29 ม.ค. 2564
61 times

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30 น. คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการและดูแลฝ่ายบริหารทั่วไป นำคณะผู้บริหาร และคุณครู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ให้การต้อนรับ นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และสนับสนุนการตรวจราชการ ภาคเรียนที่ 2/2564 ดังนี้
***ศึกษานิเทศก์กล่าวชี้แจงจุดประสงค์และแนวทางในการนิเทศ
***ฝ่ายมาตรฐานนำเสนอภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19
***แต่ละฝ่ายนำเสนอและตอบข้อซักถามตามแบบประเมิน
***เดินชมการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน จุดคัดกรอง อุปกรณ์ต่างๆ ห้องเรียน
*****ทางโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ในการให้ข้อมูล ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสันตะมารี

29 01 64 1

29 01 64 2

29 01 64 3

29 01 64 4

29 01 64 5

29 01 64 6

29 01 64 7

29 01 64 8

29 01 64 9

29 01 64 10

29 01 64 11

29 01 64 12

29 01 64 13

29 01 64 14

29 01 64 15

Rate this item
(0 votes)