TabTopbar

24/3/64 ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test :NT) ป.3

24 มี.ค. 2564
51 times

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน จัดการทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test :NT) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน จัดสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการและดูแลฝ่ายบริหารทั่วไป ทำหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ คอยสังเกตการณ์ และเยี่ยมชมบรรยากาศการสอบ NT ของนักเรียน การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอน และกฎระเบียบการจัดสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ อาคาร ยอห์น ที่ 23 หลังสอบเสร็จนักเรียนรับนมโรงเรียนคนละ 1 ลัง ณ โรงอาหารฟรังซิสเซเวียร์

24 03 64 1

24 03 64 2

24 03 64 3

24 03 64 4

24 03 64 5

24 03 64 6

24 03 64 7

24 03 64 8

Rate this item
(0 votes)