TabTopbar

30/3/64 อำลาและขอบคุณประสบการณ์ดี ดี ในยอแซฟ

30 มี.ค. 2564
47 times

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 มิสจิตร์อารีย์ คำพันธ์ นำนักศึกษาฝึกสอน วิชาเอกการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 5 ที่มาฝึกประสบการณ์สอนเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา/2562 เข้าพบ คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการและดูแลฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่ออำลาและขอบคุณที่อนุญาตให้มาฝึกประสบการณ์สอนเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา/2563 และช่วยจัดรายการ JS ON AIR ช่วงสนุกกับภาษาจีน ให้กับนักเรียน เป็นโครงการสอนภาษา และวัฒนธรรมจีนผ่านระบบเสียงตามสายของโรงเรียน หลังจากนั้นถ่ายภาพ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

30 03 64 1

30 03 64 2

30 03 64 3

30 03 64 4

30 03 64 5

30 03 64 6

Rate this item
(1 Vote)