TabTopbar

12/6/64 เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

13 มิ.ย. 2564
101 times

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน เตรียมความพร้อมและมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการช่วยกันดูแล ป้องกัน รักษาสุขอนามัย โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รถตู้โรงเรียน และจุดสัมผัสต่างๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่มาช่วยทำความสะอาดฉีดน้ำล้างพื้นผิวที่โดมอาคารฟรังซิสเซเวียร์และโดมอาคารยอแซฟ เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวยอแซฟ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

12 06 64 1

12 06 64 2

12 06 64 3

12 06 64 4

12 06 64 5

12 06 64 6

12 06 64 7

Rate this item
(0 votes)