TabTopbar

30/6/64 ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน ...คุณทำได้

30 มิ.ย. 2564
115 times

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 14.00 น. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับ พนักงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ทางโรงเรียนให้บริการชุมชนเอื้อเฟื้อสถานที่ และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมขอรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษา โดยการใช้เลือด ซึ่งทางโรงพยาบาลศิริราช มีเลือดไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วย ภายใต้คำขวัญ “ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน ...คุณทำได้! ในโอกาสนี้ คุณพ่อวิทยา ลัดลอย อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ และผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มอบเครื่องดื่ม Hale’s Blue Boy และเครื่องดื่มโออิชิ ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิริราชไว้ใช้ประโยชน์ในการขอรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป ณ โดมอาคารฟรังซิสเซเวียร์ แผนกชาย

30 06 64 1

30 06 64 2

30 06 64 3

30 06 64 4

30 06 64 5

30 06 64 6

30 06 64 7

30 06 64 8

30 06 64 9

30 06 64 10

30 06 64 11

30 06 64 12

30 06 64 13

30 06 64 14

30 06 64 15

Rate this item
(0 votes)