TabTopbar

6/8/64 “ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ (Community Isolation Complex & One Stop Service)”

06 ส.ค. 2564
410 times
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ส่งมอบโรงเรียนเซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อเปิดเป็น “ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ (Community Isolation Complex & One Stop Service)” สำหรับรองรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว-เหลือง จำนวน 630 เตียง ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อบรรเทาสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้โดยผู้อยู่ในกลุ่มสัมผัสความเสี่ยงสูง สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น Thai.care เพื่อติดต่อเข้ารับการบริการ
06 8 64 1
 
06 8 64 2
 
06 8 64 3
 
06 8 64 4
 
06 8 64 5
 
06 8 64 6
 
06 8 64 7
 
06 8 64 8
 
06 8 64 9
 
06 8 64 10
 
06 8 64 11
 
06 8 64 12
 
06 8 64 13
 
06 8 64 14
 
06 8 64 15
 
Rate this item
(0 votes)