Print this page

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 2564

20 ส.ค. 2564
326 times

วันที่ 17, 19 และ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้
1. บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายวินัย เจียมพานทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. บาทหลวงดิษพล รุ่งโรจน์รวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ กรรมการ
4. บาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ กรรมการ
5. ดร.สายสุนีย์ กอสนาน ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ กรรมการ
6. นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
-----มีหน้าที่ วางแผน นิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเจี้ยนหัว โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ โรงเรียนเชนต์แอนดรูว์ โรงเรียนธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร และ โรงเรียนอนุบาลพรละมัย พร้อมทั้งสรุปรายงานผล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

20 8 64 1

20 8 64 2

20 8 64 3

20 8 64 4

20 8 64 5

20 8 64 6

20 8 64 7

20 8 64 8

Rate this item
(0 votes)

Latest from