TabTopbar

27/8/64 "นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา"

27 ส.ค. 2564
196 times

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย นำคณะกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ รับการนิเทศติดตามจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมี ศน.รัตนา ศิริชยานันท์ เป็นประธานกรรมการในงานนิเทศติดตามในวันนี้ ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

27 8 64 1

27 8 64 2

27 8 64 3

27 8 64 4

27 8 64 5

27 8 64 6

27 8 64 9

27 8 64 10

27 8 64 11

27 8 64 12

27 8 64 13

Rate this item
(0 votes)