TabTopbar

9/9/64 ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมจัดเตรียมสถานที่สำหรับรับ - ส่ง เอกสารโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

09 ก.ย. 2564
138 times

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 มาสเตอร์อังกูร จันทร์ชาวนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน สภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมจัดเตรียมสถานที่สำหรับรับ - ส่ง เอกสารโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา วิธีการส่งมอบเอกสารรูปแบบ Drive Thru ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการกับผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564

9 9 64 1

9 9 64 2

9 9 64 3

9 9 64 4

9 9 64 5

9 9 64 6

 

Rate this item
(0 votes)