TabTopbar

18-22/9/64 กิจกรรม “หนูน้อยนักออม” ระดับปฐมวัย

22 ก.ย. 2564
205 times

วันที่ 18-22 กันยายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมหนูน้อยนักออม ตามโครงการเด็กดีศรียอแซฟ ให้กับนักเรียนในระดับอนุบาล 1-3 ผ่านระบบ Online เพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมใน เรื่อง ความประหยัดอดออมให้กับนักเรียน ผ่านกิจกรรมนิทานและการประดิษฐ์กระปุกออมสิน รีไซเคิล

18 22 9 64 หนนอยนกออม 211004 0

18 22 9 64 หนนอยนกออม 211004 1

18 22 9 64 หนนอยนกออม 211004 2

18 22 9 64 หนนอยนกออม 211004 3

18 22 9 64 หนนอยนกออม 211004 4

18 22 9 64 หนนอยนกออม 211004 5

18 22 9 64 หนนอยนกออม 211004 6

18 22 9 64 หนนอยนกออม 211004 7

18 22 9 64 หนนอยนกออม 211004 8

18 22 9 64 หนนอยนกออม 211004 9

18 22 9 64 หนนอยนกออม 211004 10

18 22 9 64 หนนอยนกออม 211004 11

Rate this item
(0 votes)