TabTopbar

6/10/64 ประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 - SB Exam

06 ต.ค. 2564
75 times

วันที่ 4 และ 6 ตุลาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ แผนกชาย เปิดระบบประมวลความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 5 รายวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ ตามตารางการทดสอบออนไลน์ Application SB Exam ประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อการมอบหมายงาน ช่วง "Work From Home" ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10 10 64 1

10 10 64 2

10 10 64 3

10 10 64 4

10 10 64 5

10 10 64 6

10 10 64 7

10 10 64 8

10 10 64 9

10 10 64 10

10 10 64 11

Rate this item
(0 votes)