Print this page

11/10/64 ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563 - 2567

11 ต.ค. 2564
275 times

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (เวลา 08.30 – 16.00 น.) ดร.สายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ จัดดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563 – 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ กล่าวเปิด และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานดำเนินงานปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563 – 2567 (ปรับปรุง 2565) นอกจากนี้มี คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแผนกหญิง และ คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน แผนกชาย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 (สภาพปัญหา จุดควรพัฒนา แนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒน์ฯ) สรุป SWOT ของหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำโครงสร้างแผนงานและโครงการ พ.ศ. 2563 – 2567 (ปรับปรุง 2565) ณ ห้องประชุมทางเชื่อม อาคารยอห์นที่ 23

11 10 64 1

11 10 64 2

11 10 64 3

11 10 64 4

11 10 64 5

11 10 64 6

11 10 64 7

11 10 64 8

11 10 64 9

11 10 64 10

11 10 64 11

11 10 64 12

11 10 64 13

11 10 64 14

11 10 64 15

11 10 64 16

11 10 64 17

11 10 64 18

Rate this item
(0 votes)

Latest from