TabTopbar

12/10/64 ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563 - 2567

12 ต.ค. 2564
173 times

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (เวลา 08.30 – 16.00 น.) ดร.สายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ จัดดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563 – 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแผนกหญิง กล่าวเปิด และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานดำเนินงานปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563 – 2567 (ปรับปรุง 2565) นอกจากนี้มี คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และ คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน แผนกชาย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนงานและโครงการของฝ่าย พร้อมทั้งจัดทำโครงสร้างแผนงานและโครงการ พ.ศ. 2563 – 2567 (ปรับปรุง 2565) จากนั้น คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย ให้เกียรติกล่าวปิด และให้โอวาท ณ ห้องประชุมทางเชื่อม อาคารยอห์นที่ 23

12 10 64 1

12 10 64 2

12 10 64 3

12 10 64 4

12 10 64 5

12 10 64 6

12 10 64 7

12 10 64 8

12 10 64 9

12 10 64 10

12 10 64 11

12 10 64 12

12 10 64 13

12 10 64 14

12 10 64 15

12 10 64 16

12 10 64 17

12 10 64 18

Rate this item
(1 Vote)