TabTopbar

14-15/10/64 ฝ่ายวิชาการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เสริมและพัฒนาทักษะการใช้ Applications for Education"

14 ต.ค. 2564
129 times

วันที่14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายวิชาการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เสริมและพัฒนาทักษะการใช้ Applications for Education เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำเทคโนโลยี หรือดิจิตอล มาปรับใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนของครู" อบรม 4 โปรแกรม 1. Live Worksheets (ห้อง LAB 4 ชั้น 5 ตึกฟรังซิส) 2. Vonder Go (ห้อง LAB 2 ชั้น 2 ตึกสันตะฯ) 3. Blooket (ห้อง LAB 6 ชั้น 2 ตึกสันตะฯ) 4. Canva (ห้อง LAB 1 ชั้น 3 ตึกสันตะฯ) ให้กับคณะครู 4 ช่วงชั้น ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

14 10 64 1

14 10 64 2

14 10 64 3

14 10 64 4

14 10 64 5

14 10 64 6

14 10 64 7

14 10 64 8

14 10 64 9

14 10 64 10

14 10 64 11

14 10 64 12

14 10 64 13

14 10 64 14

14 10 64 15

14 10 64 16

14 10 64 17

14 10 64 18

14 10 64 19

14 10 64 20

 

 

Rate this item
(0 votes)