TabTopbar

16/10/64 โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษา "ฐานสมรรถนะ"

16 ต.ค. 2564
726 times

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ( รุ่นที่ 1: เวลา 08.30 - 12.00 น. ) ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านระบบการใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting หัวข้อ โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษา "ฐานสมรรถนะ" จากหลักการสู่การออกแบบหลักสูดรสถานศึกษา การสอนและการประเมินผลในห้องเรียน โดย ดร.กนก จันทรา อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม ให้เกียรติเป็นวิทยากร วจนพิธีกรรมเปิด ประธานโดย คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ประธานกลุ่มงานวิชาการ แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16 10 64 1

16 10 64 2

16 10 64 3

16 10 64 4

16 10 64 5

16 10 64 6

16 10 64 7

16 10 64 8

16 10 64 9

16 10 64 10

Rate this item
(0 votes)