TabTopbar

29/10/64 ทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565

29 ต.ค. 2564
273 times

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าร่วมการอบรมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาแนวทางการเขียนแผนงานหน่วยงาน ด้านภาระงานหลัก ภาระงานตามตัวบ่งชี้ และโครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้มีความซัดเจน เพื่อให้โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่เชื่อมโยงสู่การเขียน SAR ที่มีคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM Meeting ณ ห้องยอห์นที่ 23 ดังนี้
***ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หัวข้อ "มุ่งเน้นแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2569
***บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หัวข้อ แผนปฏิบัติการประประจำปี 2565 ของฝ่ายการศึกษา
***ดร.สายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ (เวลา 13.00 - 16.00 น.) ดำเนินการจัดทำตารางงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565

29 10 64 1

29 10 64 2

29 10 64 3

29 10 64 4

29 10 64 5

29 10 64 6

29 10 64 7

29 10 64 8

29 10 64 9

29 10 64 10

29 10 64 11

29 10 64 12

29 10 64 13

29 10 64 14

29 10 64 15

Rate this item
(0 votes)