TabTopbar

8/11/64 นักเรียน ม.1 และ ม.5-6 ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 และ 2

08 พ.ย. 2564
92 times

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (เวลา 11.30 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย) คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแผนกหญิง นำฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้ประสานอำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค (COVID-19) – ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ม.1 เข็มที่ 1 (กลุ่ม 4) เข็มที่ 2 ของนักเรียนชาย ม.5-ม.6 และนักเรียนกลุ่มเก็บตก (เข็มที่ 1) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสนี้ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ทุกคน ขอให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ที่อำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี รวมทั้งคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่มีส่วนให้การฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น ขอบคุณมากๆ มา ณ โอกาสนี้ และขอท่านนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนวิงวอนขอเพื่อให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตลอดไป ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

8 11 64 1

8 11 64 2

8 11 64 3

8 11 64 4

8 11 64 5

8 11 64 6

8 11 64 7

8 11 64 8

8 11 64 9

8 11 64 10

8 11 64 11

8 11 64 12

8 11 64 13

8 11 64 14

8 11 64 15

8 11 64 16

8 11 64 17

8 11 64 18

Rate this item
(0 votes)