TabTopbar

19/11/64 “กิจกรรมลอยกระทง ”ระดับปฐมวัย

19 พ.ย. 2564
2676 times

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายปฐมวัยจัด กิจกรรมวันลอยกระทง ผ่านการจัดการเรียนการสอน Online เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมไทย รักสิ่งแวดล้อม โดยเด็กจะได้เรียนรู้ประเพณีการลอยกระทง ความหมายของการลอยกระทง วิธีการลอยกระทง และการเลือกใช้กระทงในการลอยที่ถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งเชิญชวนให้เด็ก ส่งภาพวาดระบายสีกระทง การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ มานำเสนอกัน ผ่านทางFace Book ของโรงเรียนส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นแบบอยางที่ดีให้แก่ผู้อื่น

19 11 64 กจกรรมลอยกระทง 1

19 11 64 กจกรรมลอยกระทง 2

19 11 64 กจกรรมลอยกระทง 3

19 11 64 กจกรรมลอยกระทง 4

19 11 64 กจกรรมลอยกระทง 5

19 11 64 กจกรรมลอยกระทง 6

19 11 64 กจกรรมลอยกระทง 7

19 11 64 กจกรรมลอยกระทง 8

19 11 64 กจกรรมลอยกระทง 9

19 11 64 กจกรรมลอยกระทง 10

19 11 64 กจกรรมลอยกระทง 11

19 11 64 กจกรรมลอยกระทง 12


Rate this item
(0 votes)