Print this page

24/11/64 "กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน" ระดับปฐมวัย

24 พ.ย. 2564
190 times

วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตลอด ภาคเรียนที่ 2 โดยให้จัดให้เด็กที่มีความสามารถ ด้านดนตรี กีฬา หรือทักษะพิเศษ ส่ง CLIP VDO แสดงศักยภาพมานำเสนอและโชว์กัน เผยแพร่ผ่านทาง Face Book ของโรงเรียนเพื่อเสริมศักยภาพ ความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น

1 24 11 64 กจกรรมสงเสรมศกยภาพนกเรยน 211124 0

1 24 11 64 กจกรรมสงเสรมศกยภาพนกเรยน 211124 1

1 24 11 64 กจกรรมสงเสรมศกยภาพนกเรยน 211124 2

1 24 11 64 กจกรรมสงเสรมศกยภาพนกเรยน 211124 3

1 24 11 64 กจกรรมสงเสรมศกยภาพนกเรยน 211124 4

1 24 11 64 กจกรรมสงเสรมศกยภาพนกเรยน 211124 5

1 24 11 64 กจกรรมสงเสรมศกยภาพนกเรยน 211124 6

1 24 11 64 กจกรรมสงเสรมศกยภาพนกเรยน 211124 7

1 24 11 64 กจกรรมสงเสรมศกยภาพนกเรยน 211124 8

1 24 11 64 กจกรรมสงเสรมศกยภาพนกเรยน 211124 9

1 24 11 64 กจกรรมสงเสรมศกยภาพนกเรยน 211124 10

1 24 11 64 กจกรรมสงเสรมศกยภาพนกเรยน 211124 11

1 24 11 64 กจกรรมสงเสรมศกยภาพนกเรยน 211124 12

Rate this item
(0 votes)

Latest from