TabTopbar

4/12/64 "วิชาการสร้างโอกาส พัฒนาประเทศชาติสู่สากล"

04 ธ.ค. 2564
248 times

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (เวลา 8.30 – 15.00 น.) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครสอบการแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (สวช.) รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด ได้เข้าร่วมสอบการแข่งขัน สวช. 3 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ โดยทาง สวช. ได้จัดส่งข้อสอบทางไปรษณีย์ และเข้าร่วมการสอบแบบออนไลน์ผ่านระบบการใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4 12 64 1

4 12 64 2

4 12 64 3

4 12 64 4

4 12 64 5

4 12 64 6

4 12 64 7

4 12 64 8

4 12 64 9

Rate this item
(0 votes)