TabTopbar

20/12/64 ตรวจ Antigen Test Kit ( ATK) ม.1-6

20 ธ.ค. 2564
276 times

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการตรวจคัดกรองเบื้องต้นการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงเรียน ด้วยวิธี Antigen Test Kit ( ATK) ในการสุ่มตรวจให้กับนักเรียนที่มาเรียนตามปกติ (ON-SITE) ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 48 ห้องเรียนยอดรวม 194 คน ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมดตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนขอบคุณในการให้ความร่วมมือในครั้งนี้

20 12 64 1

20 12 64 2

20 12 64 3

20 12 64 4

20 12 64 5

20 12 64 6

20 12 64 7

20 12 64 8

20 12 64 9

Rate this item
(0 votes)