TabTopbar

18/1/65 "นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา"

18 ม.ค. 2565
136 times

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ บาทหลวงดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการฯ แผนกชาย บาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย รองผู้อำนวยการฯ แผนกหญิง นำคณะผู้บริหาร และคุณครู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ให้การต้อนรับ นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มานิเทศประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

18 1 65 1

18 1 65 2

18 1 65 3

18 1 65 4

18 1 65 5

18 1 65 6

18 1 65 7

18 1 65 8

18 1 65 9

18 1 65 10

18 1 65 11

18 1 65 12

 

Rate this item
(0 votes)