TabTopbar

30/4/65 ออกแบบชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง

02 พ.ค. 2565
365 times

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 (เวลา 09.00 - 12.00 น.) มาสเตอร์นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล แผนกชาย มิสสายสุดา กิจเต่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตาภิบาล แผนกหญิง และทีมงานฝ่ายจิตตาภิบาล จัดการอบรมให้กับคุณครู – เจ้าหน้าที่ เรื่อง "ออกแบบชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง" ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาบรรยายพิเศษ อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสาธารณะ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาสัยมหิดล ณ ห้องประชุมทางเชื่อม อาคารยอห์นที่ 23

30 4 65 1

30 4 65 2

30 4 65 3

Rate this item
(0 votes)