TabTopbar

2-6/5/65 ความตั้งใจทำของเรา อยากให้เป็นความทรงจำของทุกคน

05 พ.ค. 2565
141 times

วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ทุกแผนก ดำเนินการจัดเตรียมหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน เพื่อใช้ในการเรียนควบคู่กับการเรียนแบบ ONSITE และ ONLINE ในปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ในทุกแผนการเรียน จัดส่งให้ผู้ปกครอง แบบ Drive Thru ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
***ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รับหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ณ โดมอาคารยอแซฟ
***ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 รับหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ณ โดมอาคารฟรังซิสเซเวียร์
***นักเรียน English Programme G.1 - G.12 รับหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ณ หน้าอาคารไมเกิ้ล (EP.)

2 5 65 1

2 5 65 2

2 5 65 3

2 5 65 4

2 5 65 5

Rate this item
(0 votes)