TabTopbar

18/5/65 ประชุมครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

23 พ.ค. 2565
45 times

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 08.15 – 12.00 น.) การประชุมครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 กำหนดการดังนี้

08.15 น. ลงทะเบียนเข้าประชุม / ฝ่ายจิตตาภิบาลนำสวด / พิธีต้อนรับคุณพ่อ ซิสเตอร์ / ดำเนินการประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
แนะนำครูเข้าใหม่ / ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายกิจการนักเรียน / ฝ่ายจิตตาภิบาล / ฝ่ายบริหารทั่วไป / ฝ่ายปฐมวัย / EP.และ NELC / ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ / คุณพ่อรอง/คุณพ่อผู้อำนวยการมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2565
10.30 น. ประชุมแยกแผนก - แผนกชาย - แผนกหญิง
13.00 น. จัดเตรียมความพร้อมบอร์ด ป้ายนิเทศต่างๆ และทำความสะอาดห้องเรียน
 
18 5 65 1
 
18 5 65 2
 
18 5 65 3
 
18 5 65 4
 
18 5 65 5
 
18 5 65 6
Rate this item
(0 votes)