TabTopbar

19/5/65 นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

24 พ.ค. 2565
144 times
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 10.00 – 12.00 น.) คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย) นำคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ให้การต้อนรับ ศน.รัตนนา ศิริชยานันท์ และ ศน.จิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ดังนี้
?คุณพ่อรองผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและแนะนำคณะกรรมการจัดการศึกษา
?ศึกษานิเทศก์กล่าววัตถุประสงค์การนิเทศ ติดตามและการประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
?ฝ่ายกิจการนักเรียนนำเสนอมาตรการฯ มาตรการ 6-6-7 หลักการ 3T1V และมาตรการเข้มข้นของทางโรงเรียนจำนวนนักเรียนและจำนวนครูที่ฉีดวัคซีน แผนเผชิญเหตุ (ฝ่ายกิจการนักเรียนและมาตรฐานฯ)
?นำชมสถานที่ จุดคัดกรอง ห้องเรียน และอื่นๆ ทุกแผนก (บริหารทั่วไป และวิชาการของแต่ละแผนก)
?สรุปผลและข้อแนะนำ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสันตะมารี
 
19 5 65 1
 
19 5 65 2
 
19 5 65 3
 
19 5 65 4
 
19 5 65 5
Rate this item
(0 votes)